Living Heritage : Wisdom of Life

 • photo of kazakhstan
 • photo of kazakhstan
 • photo of kazakhstan
 • photo of kazakhstan
 • photo of kazakhstan
 • photo of kazakhstan
 • photo of kazakhstan
 • photo of kazakhstan
 • photo of kazakhstan
 • photo of kazakhstan
 • photo of kazakhstan
 • photo of kazakhstan
 • photo of kazakhstan
 • photo of kazakhstan
 • photo of kazakhstan
 • photo of kazakhstan
 • photo of kazakhstan
 • photo of kazakhstan
 • photo of kazakhstan
 • photo of kazakhstan
photo of kazakhstan
 • ENGLISH
 • русский язык
 • Кыргызча

Orteke—traditional Kazakh puppet-musical performing art

In traditional Kazakh culture orteke (mountain goat) is a flexible wooden figure of a mountain goat, placed on a traditional drum called dauylpaz. Originally orteke was a combination of theater performances—music and puppet dance. An expressive doll figure called teke (goat) seems to come alive when the wizard starts to play the drum. The figure makes fun dancing movements on the drum skin as the musicians beat out a musical rhythm. The figure also moves to the finger movements of the dombra (Kazakh string instrument) players as there are filaments connecting the puppet to the musician fingers.

Ортеке-казахское традиционное кукольно-музыкальное искусство

В казахской традиционной культуре «Ортеке» («горный козёл») представляет собой гибкую деревянную фигурку горного козла, помещенную на традиционный барабан, называемый «дауылпаз». Оригинальность «Ортеке» заключается в комбинации театрального представления, музыки и кукольного танца. При игре фигурка делает забавные танцующие движения на твердой поверхности кожи барабана в такт ритму музыки, исполняемой музыкантом. Фигурка начинает двигаться от движения нитей, прикрепленных к пальцам музыканта, играющего на домбре (казахский музыкальный инструмент).

Ортеке – казак элинин салттуу музыкалык-курчак чеберчилиги

Казак салт маданиятындагы “Ортеке” (“тактеке”) жыгачтан жонуп жасалат жана ал добулбаска («дауылпаз») жайгаштырылат. «Ортекенин» өзгөчөлүгү - театр оюндарынын, музыка жана куурчак бийинин жыйындысы. Тактеке ыр ыргагы менен добулбастын (барабандын) бетинде көрөрмандардын күлкүсүн келтирген кыймылдарды жасайт. Тактекенин жиби домбра (казак музыкалык аспап) ойногон ырчынын колуна байланат, жана ал күү ойногон сайын кыймылдай баштайт.

 • ENGLISH
 • русский язык
 • Кыргызча

Traditional spring festivals of Kazakh horse breeders

Spring festivals of Kazakh horse breeders includes three calendar-based festive ceremonies: bie bailau (first milking holiday), a separation of mares’ milk; aigyr qossu (wedding stallion) joining a stallion to a herd; and qymyz muryndyk (festival of first kymyz) beginning to cook and drink kymyz. The photograph depicts bie bailau as well a studhorse leaving to the steppe with his herd.

Традиционные весенние празднества казахских коневодов

Элемент включает в себя три календарных праздничных обряда: «бие байлау» – отделение дойных кобылиц от косяка или «праздник первой дойки», «айгыр косу» – присоединение жеребца к табуну или «свадьба жеребца». «Кымыз мурындык» – начало приготовления и употребления кумыса или «праздник первого кумыса». На фотографии изображен обряд отделения дойных кобылиц от косяка или «первая дойка», а также жеребец уходит со своим табуном в степь.

Жылкычылардын жазында майрамдаган салттуу майрамы

Бул майрам үч календардык бөлүктөн турат: «бие байлау» - бээни аттан бөлүү же “биринчи саан майрам”, «айгырга кошуу» – бээлердин үйүргө кошулушу же “бээлерди куутка киргизүү”. «Кымыз мурындык» – кымыз даярдоо же болбосо “биринчи кымыз майрамы”.

Сүрөттө бээлерди аттардан бөлүү же болбосо “биринчи саан” жана айгыр үйүрү менен талаага кетип бараткан учуру көрсөтүлгөн.

 • ENGLISH
 • русский язык
 • Кыргызча

The art of making traditional Kazakh dombra

Dombra is a traditional two-stringed pear-shaped Kazakh musical instrument. It has a thin elongated neck and a head with two pins. Tool-hollowed from a single piece of wood, it has a deep velvety sound. Than craftsman axe cuts a blank and then proceeds to the main work (fabricating the fingerboard, pegs, and deck; assembling of all the elements; and oiling or lacquering the body). Finally, the instrument is decorated with inlaid mother of pearl, silver, or ivory. The photo shows one of the first stages of cutting a blank.

Искусство изготовления традиционной казахской домбры

Домбыра – традиционный казахский музыкальный инструмент и предмет материальной культуры. Домбра состоит из двух струн, имеет грушевидную форму с вытянутой тонкой шеей и головкой с двумя штифтами. Инструмент выдалбливается из цельного куска дерева, и имеет глубокое бархатное звучание. Из куска древесины мастер топором вырубает болванку. При этом она вырубается поэтапно, и после каждого этапа обработки ее сушат. Затем начинаются основные работы (изготовление грифа колков, деки, сборки всех элементов, покрытию маслом или лаком корпуса). Наконец, инструмент декорируется инкрустациями из перламутра, серебра или слоновой кости. На фотографии представлен один из первых этапов-вырубания болванки.

Казак Домбра жасоо чеберчилиги

Домбра - казак салтындагы музыкалык аспап жана материалдык маданиятка кирет. Домбра эки кылдан турат: алмурут сымал бир узун ичке моюн менен башында эки казыктары бар. Бул аспап карагайдан же өрүктөн чабылат жана андан жумшак, жагымдуу үн чыгат. Жыгачты чаап алгандан кийин, ал кургатылат.

Андан кийин негизги иш башталат (баскычтарын даярдоо, бардык элементтерин топтоп, жана анын тулку бою май же лак менен сырдалат). Акырында, аспап күмүш же пилдин сөөгү менен кооздолот. Сүрөттө алгачкы кадамдар көрсөтүлгөн.

 • ENGLISH
 • русский язык
 • Кыргызча

Kiyiz basu—the tradition of making felt

Kiyiz basu is the tradition of making felt. The felt is manufactured from sheep, camel, or goat wool. The artistic features of felt are dependent on the manufacturing process. Kazakhs use two basic types of felt that differ in their manufacture method and function. The photo shows the process of felting or wool brushing.

Киіз басу - традиция изготовления войлока

Киіз басу - традиция изготовления войлока. Войлок изготавливается из овечьей, верблюжьей или козьей шерсти посредством валяния. Художественные особенности изготовления изделий из войлока зависят от технологии их производства. Казахи использовали два основных типа войлока, которые отличались по своему методу изготовления и функционального назначения. На фотографии же изображен процесс валяния, а именно чес шерсти.

Кийиз басуу – қазактардын кийиз жасоо салты

Кийиз басуу - кийиз жасап чыгаруу салт. Кийиз койдун, төөнүн же эчкинин жүнүнөн жасалат. Кийизден жасалчу буюмдардын көркөмдүк өзгөчөлүктөрү өндүрүш технологиясына байланыштуу. Казактар кийиздин эки түрүн колдонгон, алардын ыкмасы бири-биринен айырмаланып турат. Сүрөттө кийизди жасоо ыкмалары көрсөтүлгөн.

 • ENGLISH
 • русский язык
 • Кыргызча

Aitys—singing and poetical contest of akyns

Aitys is an improvised song and poetry competition of akyns, poet-singers accompanied by a dombra. This is a traditional form of Kazakh oral folklore that includes singsong reading of poetry.

Akyns spontaneously compete with each other by minutely composing poems and mutually answering questions of societal concern. Deep philosophical reflections in a witty, bubbly manner often turn into a form of poetic ridicule and criticism. Akyns compete in their resourcefulness and originality.

Айтыс – песенно-поэтическое состязание акынов

Айтыс – это импровизированное песенно-поэтическое состязание акынов – поэтов-певцов, которые с домброй в руке пели перед публикой. Это одна из традиционных форм казахского устного народного творчества в виде чтения стихов нараспев.

Акыны состязаются друг с другом без предварительной подготовки, сиюминутно сочиняя взаимные стихи-ответы на волнующие общество вопросы. Глубокие философские размышления в остроумно-игристой манере часто переходят в форму стихотворного высмеивания и критики. Акыны соревнуются в находчивости и оригинальности.

Айтыш - акындардын оозеки ыр түрүндө ырдалган мелдеш

Айтыш - бул акындардын өз чыгармачылык кудуретин, чеберчилигин сыноо үчүн өз ара мелдеш. Акындар эл алдында домбрасы менен ырдашат. Бул казак элдик оозеки чыгармачылыгы ыр түрүндө ырдалат. Акындар эл алдында даярдыгы жок эле коомчулукту тынчсыздандырып жаткан маселелер жөнүндө айтышышат. Адатта, философиялык ойлор жана сындар ыр түрүндө берилет. Акындар оригиналдуулугу жана шыгы менен атаандашышат.

 • ENGLISH
 • русский язык
 • Кыргызча

Kazakh jeweler art

Zergerlik is the traditional Kazakh art of jewelry making. Since ancient times, Kazakh people have been producing a variety of silver jewelry: rings, earrings, necklaces, pendants, buckles, and much more. Silver vessels such as jugs, bowls, and mugs all decorated with engraved images are highly prized.

Казахское ювелирное искусство

Ювелирное искусство (каз. «зергерлік») – знания и навыки в области традиционного казахского искусства изготовления серебряных изделий. С древних времен изготавливаются различные изделия из серебра: кольца, перстни, серьги, бусы, браслеты, кулоны, застежки и многое другое. Особенно высоко ценились драгоценные серебряные посуды, такие как кувшины, миски, кружки, украшенные гравированными изображениями.

Қазактардын зергерлик чеберчилиги

Кымбат баалуу зергерчилик (каз. «зергерлік») - күмүш буюмдарды жасоодогу салттуу казак зергерчилик боюнча билимдер жана көндүмдөр. Байыркы жылдардан бери, күмүштөн ар кандай буюмдар жасалган: шакектер, сөйкөлөр, чачпактар, билерик жана дагы көп нерселер. Айрыкча күмүш идиштер жогору бааланган: табактар, кумгандар жана чынылар.

 • ENGLISH
 • русский язык
 • Кыргызча

Keste – Kazakh embroidery on various materials

Keste (literally “a scheme”) is the traditional Kazakh handmade embroidery using colored threads (biz), needles (ilgek), hooks (ilme), and hoops (kergish). There are about forty kinds of complex and simple Kazakh embroidery. The great diversity of embroidery can be observed in yurts during Nauryz or the celebration of nature renewal and in state museums. The photo shows interior items decorated with Kazakh embroidery.

Кесте – казахская вышивка на различных материалах

Кесте – традиционная казахская ручная вышивка разноцветными нитками при помощи игл или крючка біз/ілгек/ілме и пялец кергіш. Семантика казахского слова кесте переводится как схема. Существует около 40 сложных и простых видов казахской вышивки. Широкое видовое разнообразие вышивки представлено в юртах в дни празднования обновления природы – Наурыза, Государственных музеях. На фотографии представлены вещи интерьера, которые украшены казахской вышивкой.

Кесте - казак салтындагы ар түстүү жип менен сайылган саймалар

Кесте - казак салтындагы ийне же илгичтер менен ар түстүү жип менен сайылган саймалар bіz /іlgek/ іlme жана колго кергіш. Казак сөздүгүндө “кесте” - схема деп которулган. Казак саймаларынын татаал жана жөнөкөй 40 түрү бар. Саймалардын ар кандай түрлөрү Нооруз майрамында боз үйлөрдө жана мамлекеттик тарых музейинде көрсөтүлөт. Сүрөттө казак сайма менен кооздолгон кездеме көрсөтүлгөн.

 • ENGLISH
 • русский язык
 • Кыргызча

Betashar—Kazakh wedding ritual

The betashar (open face) custom is a ceremony of the revealing a bride’s face. The custom is based on the historic practice the groom rarely being allowed to his betrothed before the wedding. The bride must be first presented to the groom and his relatives with her face covered and dressed in her best outfit. After the ceremony, a young improviser starts a traditional household song called betashar. Following this, the bride is introduced to her husband’s relatives; the bride should bow to all of them. In response, the close relatives declare their gifts to the new bride.

Беташар - казахский свадебный обряд

Красивый обычай «беташар» (дословно «открывание лица») представляет собой церемонию открывания лица невесты. Обычай возник из того, что в старину жених редко видел свою нареченную до свадьбы. Невеста, облаченная в лучший наряд, с закрытым лицом должна быть впервые представлена жениху и его родственникам.

Джигит-импровизатор начинал традиционную бытовую песню «Беташар». Вслед за этим невесте представляли родственников мужа, каждому из которых она отдавала поклон. В ответ на это близкие родственники объявляли о своих подарках новой невесте.

Беташар– күйөөгө чыкчу кыздын жүзүн ачуу салты

Салт «беташар» (сөзмө-сөз “бетин ачуу”) – күйөөгө чыкчу кыздын жүзүн ачуу аземи болуп саналат. Илгери жигит үйлөнүү тоюна чейин чанда гана кызды көргөндүктөн ушул салт келип чыккан. Кыз эң татына кийимдерди кийип, бетин ачпай биринчи күйөөсүнө жана анын туугандарына көрсөтүлгөн. Акын жигит салттуу «Бетачар» ырын аткарган. Андан кийин, кыз күйөөсүнүн ар бир туугандарына жүгүнгөн. Күйөөсүнүн туугандары ага жооп катары белек тартуулашкан.

 • ENGLISH
 • русский язык
 • Кыргызча

Kazakh traditional art of dombra kuy

Traditional Kazakh dombra kuy is an instrumental play performed on dombra (a traditional pear-shaped musical instrument with two strings and a long neck). The true meaning of kuy dates back to the sacred relationship with the creator and the desire to establish internal individual harmony. Kazakhs say “Kuy, Tanyrdyn sybyry” (Kuy, a whisper of Tengri).

Казахский традиционный домбровый кюй

Казахский традиционный домбровый кюй (каз. «күй») - инструментальная пьеса, исполняемая на домбре – традиционном музыкальном инструменте грушевидной формы с двумя струнами и длинной шеей. Истинный смысл исполнения кюя восходит к сакральным отношениям с Творцом и стремлению к установлению внутренней гармонии личности. Казахи говорят «Күй - Tәңірдің сыбыры» («Кюй – это шёпот Тенгри»).

Казактардын салттуу домбра күүсү

Казактардын салттуу домбра күүсү (каз. «күй») - домбра менен аткарган чыгарма. Домбра салттуу музыкалык аспап: алмурут сымал, эки кылдуу жана узун мойну менен. Күүнүн чыныгы мааниси - инсандын ички дүйнө шайкештигине жетүү жана Жараткан менен ыйык мамиледе болуу. Казактар «Күй - Tеңирдин үнү» деп айтышат («Кюй –Тенгринин шыбыры»).

 • ENGLISH
 • русский язык
 • Кыргызча

Assyk—national games with Assyks

Games with assyk (talus bones of sheep) are traditional children’s games. The number of assyk varies, depending on the version of the game. Each player chooses a saka, typically selected from the largest assyks, to shoot others. It is often brightly colored. The player must have at least ten assyk. In the photo, the children are playing with the assyk.

Асық – национальная игра в асыки

Игры с асыками относят к категории традиционных детских игр. «Асық» – таранная кость баранов и реже другого мелкого рогатого скота Количество асыков варьируется и зависит от варианта игры. Каждый игрок имеет биту «сака», которую обычно выбирают из наиболее крупных асыков, нередко окрашивая в яркий цвет. Кроме биты игроку необходимо было иметь не менее десяти асыков. На фотографии дети играют с асыками.

Асык – улуттук оюн

Асыктар менен ойноо - бул элдик салттык балдар оюну. «Асык» - кой жана башка майда малдардын чүкөсү. Чүкөнүн саны оюнга байланыштуу. Ар бир оюнчунун ачык түскө боегон сакасы болот.

Мындан тышкары оюнчунун жок дегенде ондон ашык чүкөсү болушу керек. Сүрөттө балдар чүкө (асык) менен ойноп жатышат.

 • ENGLISH
 • русский язык
 • Кыргызча

Thin Turkic bread

Flatbread tradition is a symbol of shared cultural identity and serves as an expression of mutual respect among communities. Flatbread preparation bears many social and cultural functions for its communities in terms of usage at special occasions and its relation to transitions between seasons. Communities consider flatbread preparation sacred. In Kazakhstan, communities believe preparing flatbread at funerals helps protect the deceased get from the burning sun while waiting for God’s decision. During the preparation of flatbread, it is shared with all passersby as a sign of hospitality. The photo shows the process of making flatbread.

Тонкий тюркский хлеб

Традиция тонкого хлеба является символом распространения культурной идентичности и служит выражением взаимного уважения между сообществами. Приготовление тонкого хлеба несет большое разнообразие социальных и культурных функций для своих общин, с точки зрения его использования в особых случаях и в связи с переходами между сезонами. Сообщества считают, что место для приготовления тонкого хлеба священное. В Казахстане общины считают, что приготовление тонкого хлеба на похоронах помогает умершему получить защиту от палящего солнца при ожидании решения Бога. В ходе приготовления тонкого хлеба его раздают всем прохожим как знак гостеприимства. На фотографии изображен процесс изготовления тонкого хлеба.

Калама наны

Уламыш боюнча, калама маданий өзгөчөлүктөрдү жана жамааттардын ортосундагы өз ара сый-урматты көрсөтүп туруунун символу болуп эсептелет. Жамааттар үчүн калама жасоо ар кандай коомдук жана маданий иш-чараларды аткарат. Ал өзгөчө учурларда, ар бир мезгилдин экинчи мезгилге өткөндө жасалат. Жамааттар калама жасалчу жерди ыйык деп ишенишет. Казакстанда, коомчулук каза болгон адамга нан даярдоо, бул каза болгон адамга Кудайдын чечимин күтүп турганда күндөн коргонуу үчүн жардам берет деп ишенет. Нанды меймандостуктун белгиси катары бардык жолоочуларга таратат. Сүрөттө жасоо ыкмалары көрсөтүлгөн.

 • ENGLISH
 • русский язык
 • Кыргызча

Heritage of Korkyt Ata: Epic culture and music

For Turkic nations, Korkyt Ata is a universally relevant persona. Korkyt Ata is the legendary Turkic poet, sage, and narrator who created the kobyz, a bow musical instrument and an indispensable attribute of the nomadic arts. Some of Korkyt’s legacy is widely known in Azerbaijan, Turkey, Turkmenistan, and other Turkic-language countries. In the photo, the singer is playing kobyz.

Наследие Коркыт Ата: Эпическая культура и музыка

Коркут Ата - легендарный тюркский поэт, мудрец и сказитель, создатель смычкового музыкального инструмента кобыз, который является непременным атрибутом искусства кочевников. Наследие Коркыта распространено в Азербайджане, Турции, Туркмении и в других тюркоязычных странах. На фотографии исполнитель играет на кобызе, который является наследием Коркыт Ата.

Коркут-Атанын мурасы: - Эпикалык маданият жана музыка

Коркут-Ата - легендарлуу түрк акыны, акылман жана жомокчу, кылдуу музыкалык кобыз аспабын жасаган. Кобыз - көчмөн маданиятынын ажырагыс атрибуттарынын бири болуп эсептелет. Коркыттын мурастары Азербайжан, Түркия, Түркмөнстан жана башка түрк тилдүү өлкөлөргө таратылган. Сүрөттө аткаруучу кобызда ойнойгону көрсөтүлгөн, Коркыт Атанын тукуму болуп саналат.

 • ENGLISH
 • русский язык
 • Кыргызча

Hunting with eagles

Hunting with eagles is an ancient social practice of cultural heritage of the Kazakh people. Those who hunt with eagles (berkutchi) tame and train eagles for hunting. Hunting always takes place on horseback and generally accompanied with the Kazakh national dog, a hound known locally as tazy. Eagles were used for hunting wolves, foxes, karsaks, and mountain goats. The photo shows a golden eagle with berkutchi.

Охота с беркутом

Охота с беркутом является древней практикой социального и культурного наследия традиционных охотников казахского народа – кусбеги («құсбегі»), беркутчи («бүркітші») с прирученными и обученными охоте беркутами. Охота всегда проходит на конях обычно вместе с национальной казахской собакой – борзой «тазы». Беркутов использовали для охоты на волков, лисиц, карсаков, горных козлов. На фотографии представлен беркут с беркутчи.

Бүркүт менен мергенчилик кылуу

Кусбеги («кусбегі») - бүркүт менен мергенчилик кылуу. Бул казак элинин социалдык жана маданий мурас катары илгертен келаткан салттуу практикасы. Бүркүтчү («бүркітші») – мергенчиликке бүркүттөрдү таптайт. Ууга (мергенчилик) мергенчи ат минип «тазыны» ээрчитип алып (бизче тайган) чыгат.

Мергенчилер бүркүт менен карышкыр, түлкү, тоо эчкилерин алдырат. Сүрөттө бүркүт турат.

 • ENGLISH
 • русский язык
 • Кыргызча

Traditional manufacturing of leather products

In the photo, the master makes a leather item. Leather production (terі ondіru) is a type of Kazakh art and craft. Families are typically engaged in processing leather and skins. Tanning art is widely used for manufacturing footwear, clothing, harnesses, and utensils to store dairy products. Masters use skin to cover wooden barrels and other objects important to nomadic life.

Традиционное изготовление изделий из кожи

Изготовление кожаных изделий (каз. «тері өндіру») является одним из наиболее интересных видов казахского декоративно-прикладного искусства. Кожевенное искусство широко использовалось для изготовления обуви и одежды, упряжи и посуды для хранения молочных продуктов. Мастера применяли кожу для покрытия деревянных стволов и других изделий, являющихся первой необходимостью при кочевом образе жизни. На фотографии мастер делает изделие из кожи.

Булгаары буюмдарын жасоо салты

Казак көркөм кол өнөрчүлүктүн абдан кызыктуу түрлөрүнүн бири - булгаары буюмдарын жасоо (каз. «тері өндіру») болуп саналат. Булгаарыдан бут кийим, аркан жана сүт азыктарын сактоо үчүн буюмдар жасалат. Усталалар жыгачтардан жасалган буюмдарды тери менен капташкан, анткени көчмөн жашоо-тиричилигинде ал биринчи зарылчылык болуп саналган. Сүрөттө устанын териден жасалган буюмдары көрсөтүлгөн.

 • ENGLISH
 • русский язык
 • Кыргызча

Traditional Kazakh carpet weaving

The master is making a Kazakh carpet in the photo. Kazakh carpets are woven or knitted, typically using three main materials wool, natural cotton, and silk fibers. In some cases, camel or goat wool is used. As a rule, nap fibers of wool are used to make knots in hand-carpet weaving.

Традиционное казахское ковроткачество

Казахские ковры - тканые или узелковые изделия из шерсти или шелка. Для восточных, ковров материалом изготовления служат шерсть, хлопок, лен. В ремесле ткачества ковров используются в основном три материала. Это шерсть овец и натуральные хлопковые и шелковые волокна. В некоторых случаях применяется верблюжья и козья шерсть. Как правило, для изготовления узлов в ручном ковроткачестве применяются ворсовые волокна овечьей шерсти. На фотографии мастера делают ковер.

Казак салтту килеми

Казак килеми - жүндөн же жибек жиптеринен жасалат. Чыгыш килемдери жүн, пахта, зыгырдан жасалат. Килем токууда үч материал пайдаланылат. Бул кой жүнү жана пахта, жибек жипчелери. Айрым учурларда төөнун жана эчкинин жүнү колдонулат. Эреже катары, кол менен килем токуу үчүн койдун жүнү колдонулган. Сүрөттө чеберлер килем кылганы көрсөтүлгөн.

 • ENGLISH
 • русский язык
 • Кыргызча

Traditional knowledge and skills in making Kazakh and Kyrgyz yurts

A yurt is a portable house with a felt-covered dismountable wooden circular frame. The interior decoration consists of craft products created from various regions of Kazakhstan. The circular form of the yurt and the lack of internal division into sections limit the area in which to place items, so many items are stored by hanging them on the latticed walls (kerege). However, despite the lack of sections inside a yurt, each part of the interior serves a traditional purpose.

Традиционные знания и навыки изготовления казахской и кыргызской юрт

Юрта представляет собой жилье округлой конусовидной формы, состоящее из сборно-разборного деревянного каркаса, который сверху покрывается специально-скроенным войлоком. Внутреннее убранство юрты складывается из предметов, изделий, созданных домашними промыслами в различных регионах Казахстана. Круговая форма юрты, отсутствие внутреннего деления на секции, ограниченность площади привели к размещению бытовых предметов вдоль кереге или на его головках, а также на уыках. Но, несмотря на отсутствие секций внутри юрты, каждая часть интерьера имеет свое традиционное назначение. На фотографии представлено традиционное убранство юрты.

Казак жана Кыргыз боз үй жасоо салты

Боз үй конус формасындагы тегерек үй, бүктөлүп жыйылган жыгачтардан турат, Үстү кийиз менен ылайыкталып капталат. Казакстандын ар кайсы регионунда жасалган буюм-тайымдар менен боз үйдүн ичи жасалгаланат.

Боз үйдүн тегерек формасы үйдүн ички көлөмүн чектегендиктен турмуш-тиричиликке керектүү буюмдар кереге менен уука жайгаштырылат.

Ал эми үй ичиндеги бөлүмдөрдүн жоктугуна карабастан, ар бир оокаттын жана буюмдун өз ордулары бар.

Сүрөттө улуттук боз үй көрсөтүлгөн.

 • ENGLISH
 • русский язык
 • Кыргызча

Orteke—traditional Kazakh puppet-musical performing art

In traditional Kazakh culture orteke (mountain goat) is a flexible wooden figure of a mountain goat, placed on a traditional drum called dauylpaz. Originally orteke was a combination of theater performances—music and puppet dance. An expressive doll figure called teke (goat) seems to come alive when the wizard starts to play the drum. The figure makes fun dancing movements on the drum skin as the musicians beat out a musical rhythm. The figure also moves to the finger movements of the dombra (Kazakh string instrument) players as there are filaments connecting the puppet to the musician fingers.

Ортеке-казахское традиционное кукольно-музыкальное искусство

В казахской традиционной культуре «Ортеке» («горный козёл») представляет собой гибкую деревянную фигурку горного козла, помещенную на традиционный барабан, называемый «дауылпаз». Оригинальность «Ортеке» заключается в комбинации театрального представления, музыки и кукольного танца. При игре фигурка делает забавные танцующие движения на твердой поверхности кожи барабана в такт ритму музыки, исполняемой музыкантом. Фигурка начинает двигаться от движения нитей, прикрепленных к пальцам музыканта, играющего на домбре (казахский музыкальный инструмент).

Ортеке – казак элинин салттуу музыкалык-курчак чеберчилиги

Казак салт маданиятындагы “Ортеке” (“тактеке”) жыгачтан жонуп жасалат жана ал добулбаска («дауылпаз») жайгаштырылат. «Ортекенин» өзгөчөлүгү - театр оюндарынын, музыка жана куурчак бийинин жыйындысы. Тактеке ыр ыргагы менен добулбастын (барабандын) бетинде көрөрмандардын күлкүсүн келтирген кыймылдарды жасайт. Тактекенин жиби домбра (казак музыкалык аспап) ойногон ырчынын колуна байланат, жана ал күү ойногон сайын кыймылдай баштайт.

 • ENGLISH
 • русский язык
 • Кыргызча

Traditional spring festivals of Kazakh horse breeders

Spring festivals of Kazakh horse breeders includes three calendar-based festive ceremonies: bie bailau (first milking holiday), a separation of mares’ milk; aigyr qossu (wedding stallion) joining a stallion to a herd; and qymyz muryndyk (festival of first kymyz) beginning to cook and drink kymyz. The photograph depicts bie bailau as well a studhorse leaving to the steppe with his herd.

Традиционные весенние празднества казахских коневодов

Элемент включает в себя три календарных праздничных обряда: «бие байлау» – отделение дойных кобылиц от косяка или «праздник первой дойки», «айгыр косу» – присоединение жеребца к табуну или «свадьба жеребца». «Кымыз мурындык» – начало приготовления и употребления кумыса или «праздник первого кумыса». На фотографии изображен обряд отделения дойных кобылиц от косяка или «первая дойка», а также жеребец уходит со своим табуном в степь.

Жылкычылардын жазында майрамдаган салттуу майрамы

Бул майрам үч календардык бөлүктөн турат: «бие байлау» - бээни аттан бөлүү же “биринчи саан майрам”, «айгырга кошуу» – бээлердин үйүргө кошулушу же “бээлерди куутка киргизүү”. «Кымыз мурындык» – кымыз даярдоо же болбосо “биринчи кымыз майрамы”.

Сүрөттө бээлерди аттардан бөлүү же болбосо “биринчи саан” жана айгыр үйүрү менен талаага кетип бараткан учуру көрсөтүлгөн.

 • ENGLISH
 • русский язык
 • Кыргызча

Kazakh jeweler art

Zergerlik is the traditional Kazakh art of jewelry making. Since ancient times, Kazakh people have been producing a variety of silver jewelry: rings, earrings, necklaces, pendants, buckles, and much more. Silver vessels such as jugs, bowls, and mugs all decorated with engraved images are highly prized.

Казахское ювелирное искусство

Ювелирное искусство (каз. «зергерлік») – знания и навыки в области традиционного казахского искусства изготовления серебряных изделий. С древних времен изготавливаются различные изделия из серебра: кольца, перстни, серьги, бусы, браслеты, кулоны, застежки и многое другое. Особенно высоко ценились драгоценные серебряные посуды, такие как кувшины, миски, кружки, украшенные гравированными изображениями.

Қазактардын зергерлик чеберчилиги

Кымбат баалуу зергерчилик (каз. «зергерлік») - күмүш буюмдарды жасоодогу салттуу казак зергерчилик боюнча билимдер жана көндүмдөр. Байыркы жылдардан бери, күмүштөн ар кандай буюмдар жасалган: шакектер, сөйкөлөр, чачпактар, билерик жана дагы көп нерселер. Айрыкча күмүш идиштер жогору бааланган: табактар, кумгандар жана чынылар.

 • ENGLISH
 • русский язык
 • Кыргызча

Keste – Kazakh embroidery on various materials

Keste (literally “a scheme”) is the traditional Kazakh handmade embroidery using colored threads (biz), needles (ilgek), hooks (ilme), and hoops (kergish). There are about forty kinds of complex and simple Kazakh embroidery. The great diversity of embroidery can be observed in yurts during Nauryz or the celebration of nature renewal and in state museums. The photo shows interior items decorated with Kazakh embroidery.

Кесте – казахская вышивка на различных материалах

Кесте – традиционная казахская ручная вышивка разноцветными нитками при помощи игл или крючка біз/ілгек/ілме и пялец кергіш. Семантика казахского слова кесте переводится как схема. Существует около 40 сложных и простых видов казахской вышивки. Широкое видовое разнообразие вышивки представлено в юртах в дни празднования обновления природы – Наурыза, Государственных музеях. На фотографии представлены вещи интерьера, которые украшены казахской вышивкой.

Кесте - казак салтындагы ар түстүү жип менен сайылган саймалар

Кесте - казак салтындагы ийне же илгичтер менен ар түстүү жип менен сайылган саймалар bіz /іlgek/ іlme жана колго кергіш. Казак сөздүгүндө “кесте” - схема деп которулган. Казак саймаларынын татаал жана жөнөкөй 40 түрү бар. Саймалардын ар кандай түрлөрү Нооруз майрамында боз үйлөрдө жана мамлекеттик тарых музейинде көрсөтүлөт. Сүрөттө казак сайма менен кооздолгон кездеме көрсөтүлгөн.

 • video of kazakhstan
 • video of kazakhstan
 • video of kazakhstan
 • video of kazakhstan
 • video of kazakhstan
 • video of kazakhstan
 • video of kazakhstan
 • video of kazakhstan
 • video of kazakhstan
 • video of kazakhstan

Ancient Kazakh Game Assyk Atu Director: Aleksey KAMENSKIY KAZAKHSTAN | 2016-17 | 23MIN | HD | COLOR

Assyk games have been almost the most popular types of games among the nomadic Kazakhs since ancient times. Assyk is the talus bone of a sheep or a goat. Assyk atu is the oldest game of the peoples of Eurasia, as confirmed by archaeological data. Astragalus-Assykians were found in southern Kazakhstan, in the burial place of Borizhari, dating from between the sixteenth and eighteenth centuries. Assyks were painted, drilled from the inside, and filled with lead, which gave them weight, and allowed players to be more accurate. Boys between 5 and 15 years old have typically been the main players. Assyk games include demon taban, alsha, and cantalapai. While there are many variants of the game, the essence is basically the same—knocking out the main assyk of opponents.

Children’s Rite of Cutting the Rope “Tusau Kesu” Director: Aleksey KAMENSKIY KAZAKHSTAN | 2017 | 22MIN | HD | COLOR

Highly traditional nomadic rites, such as the tusau kesu, have been preserved among the Kazakhs, but the people’s understanding of the rites has been transformed. For Kazakh forbearers, rituals like tusau kesu (cutting the rope) or ashamayga mingyzu (landing on a horse) were rituals for beginning a journey, the journey through life and the exploration of the space around them.

Many Kazakh families believe that the tusau kesu rite helps accelerate the child’s physical development so that the child can walk confidently, but if the child walks weakly, the rite can be repeated. The rite also symbolizes the discovery of a life path. The rite transfers spiritual and physical qualities to the child from a respected person elected by the parents. A grandmother, for example, shows the techniques of fetter weaving to her granddaughter.

Heritage of Korkyt-ata Director: Aleksey KAMENSKIY KAZAKHSTAN | 2017 | 19MIN 52SEC | HD | COLOR

Korkyt-ata invented kobyz, a two-stringed instrument covered in goat leather, and wrote many kyus (songs), eleven of which have survived to this day. His dedication to the instrument is why the Mausoleum of Korkyt-ata on the banks of the Syr Darya River was made in the form of a giant kobyz. The traditional kobyz manufacturing process is based on a master-apprentice system through which the master transmits his knowledge and skills through formal (educational institutions) and informal communication (at home, in the family).

Kazakh Jeweler Art Director: Aleksey KAMENSKIY KAZAKHSTAN | 2017 | 21MIN 38SEC | HD | COLOR

The video shows how jewelry making differs from making other crafts in Kazakhstan, as it has a professional nature and is predetermined by the specifics of production, including the purchase and use of certain metals, of which silver has sacral value. Historical examples of Kazakh jewelers and traditional techniques of minting metal are shown as are jewelry-making processes. Symmetrical ornaments and patterns dominate jewelry designs and they emphasize the historical heritage.

Keste—Kazakh Embroidery on Various Materials Director: Aleksey KAMENSKIY KAZAKHSTAN | 2017 | 25MIN | HD | COLOR

The video shows Kazakh keste (embroidery) an original Kazakh folk art and craft. According to experts, the word keste comes from an ancient Iranian word that can be literally translated as “painted”. Since ancient times almost every woman was engaged in embroidery. This art was inherited from mother to daughter. Masters embroidered on domestic canvases, leather, suede, and felt and on imported cloth, silk, cotton, and velvet.

Also, experts distinguish the seam biz keste, performed by a conventional tambour seam with the help of a hook. Zeynelkhan Mukhamedzhan, the famous Kazakh artist and master of decorative and applied art, has been reviving this technique. Today, the artist passes his skills to students at the Almaty Art College.

Orteke—Traditional Kazakh Puppet-Musical Performing Art Director:Aleksey KAMENSKIY KAZAKHSTAN | 2016-17 | 30MIN | HD | COLOR

Orteke (mountain goat) is the name of an indigenous Kazakh performing art in which flexible wooden figure of a mountain goat is placed on a traditional drum called dauylpaz. Orteke’s originality comes from it being a combination of theater, music, and puppet dance. The expressive puppet figure, called teke (goat), seems to come to life when the master starts playing the drum. The figure makes funny dance movements in time with the rhythm of the music being played. It is also said that the orteke figure once came different shapes and sizes that were created individually, each with a different number of moving limbs, depending on which kyu was performed.

The Art of Making Traditional Kazakh Dombra Director: Aleksey KAMENSKIY KAZAKHSTAN | 2017 | 22MIN | HD | COLOR

The dombra, a two-stringed plucked instrument, has played an integral part of Kazakh culture since ancient times. By performing kuy (a short solo composition) on the dombra, the nomad expressed his feelings. The only harmonic material for dombra that fully meets the traditions and rules is the tree. The tradition of hollowing out the instrument from a single piece of wood relates to mythological ideas about the sacredness and inviolability of the tree. The entire process of manufacturing dombra in ancient times took four years, and each instrument was custom made based on the player’s physique, voice, repertoire, gender, and was endowed with a special spiritual content.

Traditional Kazakh Felt Manufacturing Director: Aleksey KAMENSKIY KAZAKHSTAN | 2017 | 20MIN 17SEC | HD | COLOR

Felt making is one of the oldest traditions, bearing an artistic and aesthetic value and symbolism closely associated with folk customs and rituals. The process of collecting wool is twice a year—in autumn and in spring. A story about the historical value and ubiquitous use of rams’ skins. The process and the staged technique of felting. One way to preserve traditional felt making. It is a question of the ecological value of felt, the methods of extraction from natural materials (plants and stones), and the use of certain ornaments associated with nature and animals.

Traditional Leather Manufacturing Director: Aleksey KAMENSKIY KAZAKHSTAN | 2017 | 23MIN | HD | COLOR

Kazakh masters have historically made different kinds of leather clothes and accessories as well as dishes, horse riggings, and other culturally relevant goods. The prevalence of leather goods indicates that leather production has long been a highly valued part of local traditional culture. The most significant part of nomadic economy was brought to fruition through leather manufacturing. Products related to equestrian lifestyles—girths, bridles, bibs, saddles, etc. Leatherwork consists of several stages. After processing the skins, they are boiled in a paint made from the rhizomes of trees, then dried. After that, the necessary parts are sewn, and an ornament is applied to the damp skin. After the ornament is ready, a vessel is filled with sand and dried, then the sand pours out and the product is dried again in the wind. The process ensures that the product will never change its original form.

Traditional Spring Festivals of Kazakh Horse Breeders Director: Aleksey KAMENSKIY KAZAKHSTAN | 2017 | 16MIN | HD | COLOR

Ulytau is the geographic and historical center of Kazakhstan where the Kazakh Khanate appeared. Central Kazakhstan is rich in historical monuments. The history and traditions of Kazakh horse breeders have been maintained since the Paleolithic times. The traditions include: biye baylau, separating dairy mares from the shoal or the feast of the first milking; ayghyr kosu, joining a stallion to the herd or the stallion’s wedding; and kymyz muryndyk, beginning to make and drink kymyz or festive of the first kymyz. Inextricably linked with one another, these traditions mark the beginning of a new horse-breeding cycle and form an integral part of Kazakh intangible cultural heritage.